Stortingssalen.  © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

19.06.2011: Den 14. juni diskuterte Stortinget veisalting:

Borghild Tenden (V):  Når nå ny forskning, bl.a. fra Sverige, antyder at trafikksikkerheten ikke nødvendigvis øker, men også kan reduseres ved feil og unødvendig bruk av veisalting, mener jeg det er viktig at regjeringen setter i gang tiltak for å redusere saltbruken. Det burde ikke være vanskelig, for det finnes mange andre gode alternativer for mindre veier, som f.eks. mekanisk brøyting og strøing av oppvarmet sand.

I kjølvannet av høringa Transport- og Kommunikasjonskomiteen hadde på Stortinget den 19.05.2011 ble veisalting debattert i Stortinget i møte den 14.06.2011.  Det er lagt ut et midlertidig referat fra møtet som du kan lese her; sak 15:

Siden det var mange saker som ble behandleet i dette møtet, og referatet ble veldig langt, har vi klippet ut referatet fra sak 15 og limt det inn i en pdf-fil her:


Av det som ble sagt kan vi gi følgende, forkortede resyme:

Arne Sortevik (FrP):
Andre land er man langt mer tydelige på dette med følgeskader av salt. I USA slås det fast at følgeskaden er 15 ganger kostnadene ved salting.

Fremskrittspartiet har merket seg at leder for Salt SMART-prosjektet mener at saltbruken kan halveres med vettig saltbruk. Det tyder på at dagens bruk er uvettig, i det minste uklok. Det tyder på mulighet for stor reduksjon i saltbruken. Det underbygger etter Fremskrittspartiets mening Fremskrittspartiets krav om at en kraftig reduksjon er mulig, og at den bør komme fort. Det underbygger påstanden om at den praksis som har utviklet seg gjennom mange år med stort og økende saltbruk, har vært uklok.

Susanne Bratli (A):
Det er faglig uenighet om hvorvidt bruken av veisalt er positivt for trafikksikkerhet og miljø. Vi mener det haster å få avklart dette, og ber om at arbeidet med dette forseres. Vi mener også at det er totalt uakseptabelt dersom det innebærer riktighet at entreprenører salter mer enn det som ligger i kontraktene, fordi dette er billigere enn mekanisk fjerning av snø og is. Dette må i tilfelle rettes opp snarest.

Hallgeir H. Langeland (SV):
Ei problemstilling som ikkje er teke opp, men som vi kjem tilbake til i neste sak om syklistar, er nettopp at Syklistenes Landsforening meiner at salting er særs dårlege greier for tohjulingar og firhjulingar, som barnevogner. Det blir veldig mykje tyngre å ta seg fram, det blir sleipt og vanskeleg, slik at fleire vel vekk sykkelen eller å gå tur med barnevogna fordi vegsaltet har gjort det så vanskeleg å koma fram. – Det er òg ei problemstilling som regjeringa kjem til å sjå nærmare på.

Borghild Tenden (V):
Samtidig har det kommet ny forskning, som flere har vært inne på, som også viser at veisalting kan medføre ulykker, bl.a. fordi veisaltet brukes feil, korroderer bremser, forringer siktforholdene og medfører at bilister kjører fortere enn forholdene tilsier.

I debatten om veistandarden i de ulike fylkene i Stortinget 3. mai i år spurte jeg samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om hun trodde at overdreven veisalting kan være en av årsakene til den dårlige veistandarden, slik enkelte forskere antyder. På dette svarte Meltveit Kleppa:  «Eg er einig med Borghild Tenden i at overdriven salting kan ha medført ulukker.»

I 2007 sa daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete til Stortinget at vannforvaltningsplanene trolig ville få direkte konsekvenser for bruk av kjemikalier på norske veier. Likevel har veisaltbruken mer en doblet seg siden den gang.

Når nå ny forskning, bl.a. fra Sverige, antyder at trafikksikkerheten ikke nødvendigvis øker, men også kan reduseres ved feil og unødvendig bruk av veisalting, mener jeg det er viktig at regjeringen setter i gang tiltak for å redusere saltbruken. Det burde ikke være vanskelig, for det finnes mange andre gode alternativer for mindre veier, som f.eks. mekanisk brøyting og strøing av oppvarmet sand.

Jeg har også spurt samferdselsministeren om hun kan garantere at økonomiske hensyn ikke settes over miljøhensyn i veisaltbruken. Det kan virke som om det kan være økonomiske hensyn som er grunnen til veisaltbruken, og ikke nødvendigvis trafikksikkerheten, i noen tilfeller. Jeg har mottatt signaler om at enkelte private aktører har avtaler som belønner økt saltbruk fremfor andre alternativer. Bruk av salt er et billigere alternativ isolert sett, men iberegnet totalutgiftene til miljø-, bil- og betongskader tror jeg regnestykket vil fortone seg annerledes. For oss i Venstre er det et viktig prinsipp at forurenser skal betale kostnadene ved forurensning. Jeg tror at saltbruken hadde blitt kraftig redusert om miljøforringelsene skulle betales av forurenserne.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa:
Saltbruken har auka sidan 2006. Det er ei utfordring som både eg og Statens vegvesen tek på alvor. Det blir gjort mykje for å kunna bruka mindre salt i framtidig vedlikehald.  (Red.mrk.:  Hva har blitt gjort?)

Sjølv om vi ynskjer å redusera saltbruken, særleg av omsyn til miljøet, er det ikkje til å koma frå at bruk av salt under dei rette høva gir betre veggrep og fjernar snø og is effektivt. Her understrekar eg «under dei rette høva» – salt er ikkje noko universalmiddel. Det skal f.eks. ikkje brukast når det er kaldt.

Eit viktig grep no er bl.a. å finna fram til nye mekaniske metodar for effektivt å fjerna snø og is frå vegane.

Steinar Gullvåg (A):
Vi trenger nå et helhetlig veivedlikehold sommer som vinter, som forlenger veiens levetid, ikke bryter dekkene og veilegemet ned. Og vi må gjenvinne kompetansen i vedlikeholdet. Jeg ønsker meg kort og godt tilbake til den tida da vi hadde veiarbeidere som kunne noe om veien, som visste hvor det ble glatt tidlig, og som saltet der og ikke over alt. Jeg ønsker meg veiarbeidere som forsto at det måtte brøytes før det skulle saltes, ikke omvendt. Den kompetansen erverver vi ikke gjennom selskaper som gjerne bruker utenlandsk, innleid arbeidskraft til utførelsen av oppgavene.

Arne Sortevik (FrP):
Jeg har lyst til å avslutte med å si at det er en veldig klar kobling, etter Fremskrittspartiets syn, mellom denne barveistrategien og bruken av salt. Vi er kritiske til strategien som medfører feil bruk av verktøy, og vi håper at det blir en del av utredningen og vurderingen, og at man kanskje må endre den barveistrategien betydelig for å unngå de klare ulempene som saltbruken medfører, uten vel dokumenterte gevinster for trafikksikkerhet.Østlandets Blad, 11.06.2011:

Stortinget tar opp veisalting

– Det startet med at Venstre kritiserte samferdselsministeren, som i den sammenhengen innrømmet at «overdreven veisalting kan ha medført ulykker».

– Dette utsagnet innledet et helt nytt kapittel i saken, sier Glenn Kullberg.

– Det oppsiktsvekkende var at Kleppa under høringen unnlot å svare på noen av de samfunnsøkonomiske spørsmålene om bruk av veisalt. Det er opplagt at dette er et ubehagelig tema for ministeren. Hun innrømmet at verken hun eller Vegvesenet hadde noen planer om å se nærmere på problemet, forteller Kullberg, som selv var til stede under høringen.


Ekstra informasjon