Arkivfoto: Svein Olsen.

Pressemelding

 Innbyggerinitiativet for reduksjon av veisalt i Akershus har vært behandlet i Fylkestinget i dag, 26.03.2012. Resultatet ble et enstemmig vedtak og innholdet i vedtaket er tilnærmet identisk med hva som ble foreslått i innbyggerinitiativet. Dette betyr at det ble en tilnærmet total seier for innbyggerinitiativet, for det store flertallet av innbyggerne i Akershus fylkeskommune og en svært viktig seier i den generelle kampen mot veisaltingen.

Nå sprer vedtaket seg - les medieoppslag nederst i artikkelen.

Fylkesrådmannens opprinnelige innstilling fikk INGEN stemmer. Denne innstillingen var en tilnærmet avvisning av hele saken og ville innebåret at Vegvesenet og entreprenørene kunne fortsatt å styre forbruket av veisalt selv, slik de alltid har gjort. Dette ville betydd en fortsatt økning i forbruket av veisalt og dermed en fortsatt eksplosiv økning i alvorlige, omfattende og svært kostbare følgeskader på veier, betongkonstruksjoner, kjøretøy, innsjøer, drikkevannskilder, grunnvann og natur/miljø for øvrig.

Et samlet Akershus fylkesting valgte altså å lytte til innbyggerinitiativet i stedet for sin egen fylkesrådmann.

Det ble presisert følgende av fylkestingets representanter fra fylkestingets talerstol:

 • Vedtaket vil og skal innebære en kraftig reduksjon i bruken av veisalting. Intensjonen med vedtaket, som sier at veisaltingen skal reduseres til et minimum, er at veisalting nå kun skal brukes ved helt spesielt krevende kjøreforhold. Det SKAL satses på mer mekanisk fjerning av snø/is.

Kommentar: Dette er helt identisk med intensjonen i innbyggerinitiativet og også det forslaget som ble fremmet i innbyggerinitiativet.

 • Fylkestinget er klar over at det er ingen klar sammenheng mellom trafikksikkerhet og veisalting og således ingen motsetning mellom en kraftig reduksjon i veisaltingen og ønsket om færrest mulig alvorlige vinterulykker. Det refereres til den siste rapporten fra TØI om trafikksikkerhet og veisalting, hvor det poengteres at veisaltingen øker kjørehastighetene på vinterveiene og dermed øker andelen alvorlige vinterulykker.

Kommentar: Dette er også helt korrekt og er også helt i tråd med innbyggerinitiativet. TØI rapporten sier også at veisaltingens effekt på de alvorligste vinterulykkene er tilnærmet lik null og at veisalting faktisk kan øke både andelen og antallet av de alvorligste vinterulykkene i nordlige strøk, i innlandskommuner (med mer stabilt vinterklima), ved snøfall (hele landet) og ved kuldeperioder (hele landet).

 • Det skal nå tas hensyn til 200-meters regelen i forhold til innsjøer og drikkevannskilder. Naturmangfoldsloven skal være sentral i alle vurderinger om hvor det fortsatt kan saltes (men kun ved helt spesielt krevende forhold) og der hvor saltingen må opphøre, dvs i sårbare områder.

Kommentar: Dette er meget positivt og innebærer et opphør av salting på mange veistrekninger i Akershus, hvor veiene går i nærheten av innsjøer og drikkevannskilder. Dette vil for eksempel bety at veisaltingen av Gamle Mossevei vil opphøre, da denne går langs hele vestsiden av Gjersjøen, som er både innsjø og drikkevannskilde. I tillegg er Gjersjøen som kjent allerede dokumentert forurenset av veisaltingen.

Vedtaket ble slik:

 1. Akershus fylkeskommune ser at forbruket av veisalt har økt betydelig i Norge og Akershus de siste årene og at denne utviklingen er uheldig. Fylkeskommunen skal derfor ha som mål å redusere veisaltingen til et minimum på veiene i fylket og øke innsatsen for andre tiltak som kan bedre fremkommelighet og gi økt trafikksikkerhet. Når fjerning av is /snø i veibanen er påkrevd, bør det mest miljøvennlige middelet benyttes, innenfor budsjettrammen.
 2. Akershus fylkeskommune ber Statens vegvesen dokumentere utviklingen i saltbruken på hhv riks- og fylkesveier. Nye kontrakter må inneholde klare krav til å holde saltbruken minimal.
 3. Akershus fylkeskommunes årlige forbruk av veisalt skal rapporteres til hovedutvalg for samferdsel.
 4. Det fremmes en sak for fylkestinget som belyser i hvilken grad fylkeskommunen kan unngå salting. Saken må redegjøre for de eventuelle merutgifter ved valg av andre løsninger enn salting. Prinsippene for beslutningstaking nevnt i naturmangfoldsloven ivaretas i dette arbeidet, og vurderingene skal fremgå av beslutningsgrunnlaget.

Kommentar: Vedtaket er meget positivt og vil innebære en kraftig reduksjon i bruken av veisalting i Akershus, slik intensjonen med innbyggeraksjonen var fra begynnelsen av. At vedtaket er enstemmig styrker signaleffekten kraftig ovenfor andre kommuner og fylkeskommuner som fortsatt har et overdrevent forbruk av veisalt. Det åpnes likevel for bruk av veisalting i helt spesielt krevende vinterforhold og dette var noe innbyggerinitiativet også åpnet for. Som eksempel på spesielt krevende forhold menes f. eks underkjølt regn, når det er meldt mildvær med regn og lignende. Ved normale vinterforhold skal veisalting altså ikke brukes, slik det gjør i dag.

Alt i alt er initiativtakeren meget fornøyd med vedtaket, fordi veisalting nå kun skal brukes helt unntaksmessig og ikke som en hovedregel i vintervedlikeholdet. Siden vedtaket ikke inneholder noen tidsangivelse, antas det at vedtaket gjelder fra dags dato.

Legg merke til at det er brukt ordene skal og i vedtaket flere steder:

 • Fylkeskommunen skal derfor ha som mål å redusere veisaltingen til et minimum (…).
 • Nye kontrakter inneholde krav til å holde saltbruken minimal.
 • (….) vurderingene (i forhold til Naturmangfoldsloven) skal fremgå av beslutningsgrunnlaget.

Nå fortsetter arbeidet med å få til lignende vedtak i veisaltingens disfavør i andre kommuner og fylkeskommuner. I flere kommuner er det allerede fremmet og/eller fattet vedtak og i et stort antall kommuner og fylkeskommuner vil det i tiden fremover bli fremmet forslag i veisaltingens disfavør.

Dette er jo nøyaktig hva som skjedde i Sverige på nittitallet. Når den svenske Riksdagen på midten av nittitallet fattet vedtakene som sa at forbruket av veisalt skulle reduseres kraftig, hadde allerede ca 50 kommuner sine lokale politiske vedtak om saltfri vinterdrift. At nå både kommuner og fylkeskommuner her til lands har begynt å følge etter, er veldig bra, men likevel 15-20 år senere enn da det burde vært gjort.

For Stopp veisaltingen

Glenn Kullberg
styremedlem

Telefon 913 41 966


Øvrig mediadekning i denne saken:

BUSKERUD: Akershuspolitikerne mener det pøses ut altfor mye salt på veiene, og har nå vedtatt at saltbruken skal reduseres til et minimum på veiene i fylket.
Nestleder i hovedutvalget for samferdselssektoren Lavrans Kierulf (Frp) mener Buskerud burde følge i samme spor, og tok opp saken på utvalgsmøtet på tirsdag.

Fylkestinget i Akershus har enstemmig vedtatt at saltingen av veiene i fylket skal reduseres til et minimum.  Dette innebærer en viktig seier for organisasjonen Stopp Veisaltingen, som lenge har jobbet for en massiv kutt i bruken av veisalt.

Fylkestinget vil at bruk av veisalt reduseres til et minimum på veiene i fylket.

Ekstra informasjon