Etter gjentatte forsøk på å få Statens vegvesen i tale for deres måte å håndtere SaltSMART-resultatene og den siste TØI-rapporten, har dette nå ført til et spørsmål til samferdselsministeren via Transport og Kommunikasjonskomiteen:

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren levert 12.2.2013

Ad: Bruk av salt på norske veier

Spørsmål:

Jeg viser til repr.forslag fra FrP Dok8:114 2010-2011 og innst. 404S 2010-2011 om saltbruk på norske veier.

Både i innstilling og i debatten om saken i Stortinget 14.6.2011 ble det fra alle partier uttrykt behov for å se nærmere på strategi for - og omfang av - saltbruk på norske veier.

SVVs prosjekt "SaltSMART" er gjennomført og jeg antar at anbefalinger er tatt i bruk. 

Hvordan følger statsråden opp strategi for saltbruk på norske veier slik at saltbruken går ned samtidig som sikkerheten opprettholdes?

Stortingsrepresentant Arne Sortevik, FrP
Medlem av Transport og Kommunikasjonskomiteen

 

Foranledningen til spørsmålet til samferdselsministeren ligger i denne henvendelsen fra Stopp veisalitngens Glenn Kullberg til Transport og Kommunikasjonskomiteen 12.02.2013:

Denne henvendelsen er ikke ment som et bidrag i den generelle diskusjonen/ debatten om veisalting (salte eller ikke salte).

Vedtak ignoreres
Denne henvendelsen handler om SaltSMART-prosjektet/SaltSMART-rapporten og at selv de mest grunnleggende anbefalingene/instruksene fra denne ignoreres fullstendig. Det har vært bred enighet blant alle folkevalgte politikere i Stortinget samt i diverse fylkesting/kommunestyrer og komiteer/utvalg om at anbefalingene/instruksene fra SaltSMART skal følges.

SaltSMART-prosjektet har vært omtalt i Stortinget ved flere anledninger og skal være Statens vegvesens (SVVs) ”oppskrift” for et mer bærekraftig vintervedlikehold. Når den såkalte ”Veisaltsaken” var oppe i Akershus fylkesting, var fylkesrådmannens alternative forslag å iverksette anbefalingene fra SaltSmart, men fylkestinget stemte dette ned og ønsket å gå enda lengre. Ovenfor fylkestinget hevdet SVV at SaltSMART og andre aktuelle tiltak kunne redusere forbruket av veisalt med ca 30% på kort sikt.

Nå har vi hatt vinter en stund og det er ingenting som tyder på noen endring i positiv endring i forhold til bruken av veisalt.

SaltSMART-rapporten advarer mot å salte mens det snør og i kulde. Rapporten påpeker også at salt skal ikke brukes for å smelte snø.

Salting i kulde og snø
Denne vinteren har det vært mye salting i kulde (-10 til -15 grader), salting mens det snør ”som verst” og veisalt har også  i stor grad blitt brukt til å smelte/fjerne snø.

-kulde
Jeg har mange ganger selv sett og opplevd at selv disse grunnleggende anbefalingene fra SaltSMART ignoreres fullstendig. Jeg har ved flere anledninger selv møtt saltebilene i rundt -10 grader, selv på dager hvor det har vært meldt ytterligere temperaturfall. Jeg har da opplevd at veiene har fått et sleipt belegg av delvis frosset slaps/potetmel-snø eller et tynt lag med is. Jeg har sett omfattende salting mens det snør ”som verst” (også i kulde) med svært vanskelige kjøreforhold som resultat.

 -   Salting i kulde skaper svært glatte veier med et tynt islag i bunn og såkalt ”potetmel-aktig” snø oppå. Det smelter litt og fryser på igjen. Det er velkjent at salting i temperaturer under ca -6 grader medfører vanskeligere kjøreforhold og glattere veier med mer is enn hvis en ikke hadde saltet. På toppen av det hele kan i mange tilfeller veien fremstå som bar/svart, men den har altså et tynt lag is. Dette er en av de største farene ved salting i kulde. Kjørende blir ”lurt” til å tro at veien er bar/ svart og kjører deretter. I virkeligheten er den mye glattere enn enhver usaltet vintervei og i tillegg er altså kjørehastighetene langt høyere enn de burde være. Dette underbygger påstanden om at veisalting ofte gir falsk trygghet.

-    -snø
Salting i snøvær skaper svært glatte veier, hvor det ofte blir et tynt islag i bunn, så et tynt lag slaps, så et lag ”potetmel-aktig” snø og til slutt nysnø på toppen. (se vedlagte bilder)  I denne blandingen blir det en såkalt kuldeblanding, hvor temperaturen kan bli hele -21 grader. Etter hvert som det tilføres mer snø, endres blandingsforholdet og det fryser til. Grunnen til at det saltes mens det snør er å hindre at snøen fester seg til veidekket, samt å hindre at snøen kompakteres/ pakker seg. Da sier det seg selv at kjøreforholdene blir svært vanskelige, fordi dekkene fester seg til snøen, som altså ikke fester seg til veidekket. Dette er grunnen til at enhver saltet vei virker mye glattere i snøvær enn en usaltet vei. En usaltet vei med snødekke, gjerne hardpakket snødekke, har jo god friksjon og er uproblematisk å kjøre på.

TØI-rapporten avslører
Rapporten Transportøkonomisk Institutt (TØI) utga i 2012, ifm revideringen av Trafikksikkerhetshåndboka (TS), påpeker også farene ved salitng i kulde og mens det snør. Denne rapporten heter TØI 1171/11 og ble bestilt av SVV som en oppdatert kunnskapsbase om veisalting og trafikksikkerhet. Hva kom så frem i rapporten?

-    Tidligere påstander fra SVV og SINTEF om opptil 40% trafikksikkerhetsgevinst fra veisalting ble fullstendig slaktet og nedjustert til KUN 5-10%, inkludert de mindre alvorlige ulykkene.

-    Rapporten gjorde noe som aldri tidligere var gjort i Norge: Den tok for seg de alvorlige ulykkene isolert sett. Dette er helt riktig å gjøre, og følger også Stortingets vedtatte ”Nullvisjon”, som sier at det er de alvorligste ulykkene med hardt skadde og/ eller drepte som skal prioriteres i alt trafikksikkerhetsarbeid. I rapporten kommer det frem at veisaltets innvirkning på de alvorligste ulykkene er betydelig lavere enn på ulykker generelt og tilnærmet null eller ”ikke målbar effekt”. Grunnen er at kjørehastighetene øker betydelig når veiene fremstår som bare/ svarte. Les kapittel 4.4.2. i TØI-rapporten.

-    Rapporten påpeker at veisalting i kulde/ kuldeperioder/ innlandskommuner (mer stabilt vinterklima), nordlige områder samt i snøvær kan øke antallet alvorlige ulykker.

Etter at disse rapportene kom ut, har de i stor grad blitt ignorert av både SVVs distriktsveisjefer og entreprenørene. Det snakkes fint om SaltSMART-prosjektet i medier, men vi kan alle observere at anbefalingene og retningslinjene settes til side og saltingen fortsetter som før, selv om dette medfører vanskeligere kjøreforhold, glattere veier og flere alvorlige ulykker.

TØI-rapporten mest ignorert
TØI-rapporten er den som blir absolutt mest ignorert og undergravet, fordi den motbeviste mange av argumentene SVV har brukt for å ”få lov til” å salte så mye de har gjort i så mange år. Det viktigste som kommer frem i TØI-rapporten er selvsagt at veisalting redder ikke liv og har ingen positiv målbar effekt på de alvorligste ulykkene. Dette liker selvsagt SVV dårlig og ignoreringen av rapporten er så omfattende at den ikke engang nevnes av SVV når fylkesting og komiteer/utvalg skal orienteres om nyere kunnskap rundt temaet veisalting og trafikksikkerhet.

Både Stortinget, flere fylkesting (spesielt Akershus og Buskerud), kommuner og utvalg/komiteer har som tidligere nevnt uttalt at de forventer og krever at anbefalingene og retningslinjene fra SaltSMART følges. Det er derfor oppsiktsvekkende at dette ignoreres slik av de som styrer saltbøssene.

Skriftlig klage til SVV
Undertegnede sendte en skriftlig klage til Statens Vegvesen region øst, etter vedvarende salting i Follo i kuldeperioden i første halvdel av januar i år. Jeg observerte selv omfattende salting i temperaturer rundt -10 grader, også på dager hvor det var meldt temperaturfall ned mot -15 grader på natten. Å prøve å skape våte/ fuktige veier i slik kulde er ren galskap. Resultatet ble nøyaktig slik som beskrives i SaltSMART og TØI-rapporten: Svært glatte og isete veier. Ofte fremsto disse som svarte/bare.

SaltSMART er kun anbefalinger
Svaret jeg fikk fra SVV region øst var enda mer oppsiktsvekkende enn det faktum at SaltSMART-rapporten ignoreres: ”SaltSMART-prosjektet/SaltSMART-rapporten, er kun anbefalinger og ingen fasit”. Det innrømmes at SaltSMART ikke følges og det bekreftes at retningslinjene ignoreres.

Arroganse til millioner
Som enhver da forstår; arrogansen kjenner ingen grenser. Det er brukt millioner av skattekroner på et prosjekt, utført av SVV selv. I ettertid ignoreres resultatene fullstendig og saltingen fortsetter som før.

Det er nå på høy tid at både Stortinget, fylkesting, kommuner samt utvalg/komiteer kommer på banen og stagger denne arrogansen ved å på nytt og helt klart kreve at både SaltSMART-rapporten og TØI-rapporten legges til grunn for hvordan vintervedlikeholdet skal utføres i Norge.

Enkelte av anbefalingene fra SaltSMART må innlemmes i driftkontraktene etter hvert som disse fornyes.

Iverksett SaltSMART og TØI-rapporten umiddelbart
Anbefalingene som handler om å ikke salte i kulde, mens det snør, samt det klare forbudet mot å bruke veisalt til å smelte/fjerne snø kan og må iverksettes med en gang. Grunnen til dette er  at dette skaper forverrede kjøreforhold og glattere veier enn hvis en hadde latt være å salte. I tillegg er det svært enkelt å iverksette umiddelbart og det vil heller ikke medføre noen økning i entreprenørens utgifter/ budsjett.

 

Mvh

Glenn Kullberg, Ski
styremedlem i organisasjonen Stopp Veisaltingen

Ekstra informasjon