Illustrasjonsbilde.  Bildet er tatt av Håvard Risberg, 25.11.2013, 14:17.  Det er tatt ved Nesvatnet mellom Åsen og Ronglan i Trøndelag.  Her sees gamle E-6 (t.v.) som usaltet og nye E-6 (t.h.) som saltet vei - side ved side.  Det er ikke tvil om hvilken vei Risberg velger å kjøre på...

Mens alle media gjorde store oppslag om at veisalting var kanskje ulovlig har Stopp veisaltingen lest igjennom brevet ("Anmodningen") fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet, datert 10.12.2013.  Vi sitter igjen med inntrykket av at det her er to direktorat som sammen vil lovliggjøre veisalting.

Lenken over er foranledningen til denne artikkelen.  Stopp veisaltingen har fått tilsendt dokumentene som er sendt Klima- og miljødepartementet.  

Miljødirektoratet:  Nødvendig veisalting er tillatt.

Når en leser siste del av anmodningen står det følgende:

Den mest nærliggende løsningen i lys av denne vurderingen er å utarbeide en forskrift om veisalting.  En forskrift vil være en nødvendig lovliggjøring for de veiansvarlige. En forskrift behøver ikke nødvendigvis å bety så store begrensninger, her må reguleringen tilpasses hensynet til sikkerhet på veien. 

Etter vår mening betyr dette "ikke begrensing av bruken av salt".  Hvordan skal en da redusere forurensningen?  Videre står det:

Det er derfor naturlig at en forskrift utarbeides i samråd med veimyndighetene.

Her må ikke bukken (Statens vegvesen/Vegdirektoratet) passe havresekken selv.  Her må flere instanser med slik at resultatet av en slik forskrift blir troverdig.  Men så kommer det mest overraskende:

Hovedelementer i en forskriftsregulering kan være som følger:

  • Nødvendig veisalting er tillatt.

Hva er «nødvendig veisalting»?  Hvis det er for "å bedre framkommeligheten og øke sikkerheten" på de norkse vinterveiene så har Stopp veisalitngen andre alternativer vi ønsker å få fram.  En kan jo spørre seg da hvorfor det ikke er forsket like mye på å få sand til å feste seg på asfalten, som det er brukt millioner av kroner på å få saltet til å feste seg...?

  • Veiansvarlig skal sørge for at det saltes på en slik måte at skader begrenses.

Hva er begrenset/ikke nevneverdig skade?

  • Forurensningsmyndigheten kan pålegge utredning/tiltak knyttet til salting ved særlig belastede eller sårbare resipienter.

Her er brevet som Miljødirektoratet sendte:

Som en ser er det mange spørsmål som dukker opp i anmodningen fra Miljødirektoratet.  Stopp veisaltingen vil følge opp anmodningen og stille spørsmål til de rette instanser.

 

Etterord

Barvegstrategi
Det er ikke politikerne som har bestemt at det skal være bar veg også om vinteren.  Det er det Statens vegvesen og Vegdirektoratet som har foreslått og fått igjennom i Stortinget.  Derfor bør de nevnte politikerne spørre seg selv om det virkelig er nødvendig med bar veg om vinteren, slik Statens vegvesen forfekter med sitt uttrykk "for å sikre fremkommelighet og øke sikkerheten".  Det er fullt mulig også "å sikre fremkommelighet og øke sikkerheten" ved andre typer vintervedlikehold uten bruk av kjemisk fjerning av is og snø.  Stopp veisaltingen sier "Smart uten salt"!

Smart uten salt - stopp veisaltingen

Ekstra informasjon